Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2002/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUA GIÁ BÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY
Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Đối tượng áp dụng:
Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, đồng thời bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
- Các cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy xuất hoá đơn trực tiếp cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân mua xe ôtô, xe hai bánh gắn máy) ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ.
- Các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy giao hàng, xuất hoá đơn cho các đại lý bán đúng giá quy định hưởng hoa hồng nhưng ghi giá thanh toán thấp hơn giá tính thu lệ phí trước bạ tại địa phương cơ sở giao hàng đóng trụ sở thì bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ tại địa phương nơi cơ sở giao hàng đóng trụ sở.
Các trường hợp bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá thanh toán trên hoá đơn cao hơn giá tính lệ phí trước bạ thì thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo giá tính thuế ghi trên hoá đơn.
2/ Các trường hợp tạm thời chưa áp dụng:
a/ Các cơ sở sản xuất lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm.
Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất quy định phải công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Trường hợp cơ sở kinh doanh ghi hoá đơn thấp hơn giá đã công bố và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì cơ sở kinh doanh bị truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá đã thông báo.
b/ Các cơ sở nhận đại lý bán đúng giá quy định của cơ sở giao bán chỉ hưởng hoa hồng theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
c/ Các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nếu giá do cơ sở kinh doanh niêm yết phù hợp với giá tính lệ phí trước bạ, hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tối đa là 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết. Các trường hợp có niêm yết giá bán nhưng không đúng qui định trên thì bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo giá tính lệ phí trước bạ.
Cơ sở kinh doanh được tính thuế theo giá bán niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết giá bán niêm yết.
- Xe ôtô, xe hai bánh gắn máy của các tổ chức và cá nhân đã có giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bao gồm cả: xe ôtô, xe hai bánh gắn máy đã sử dụng của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu, được miễn lệ phí trước bạ nay nhượng bán lại), cơ sở kinh doanh mua lại để bán hoặc nhận ký gửi bán.
II/ VỀ GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì giá bán làm căn cứ để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với xe ôtô và xe hai bánh gắn máy được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Để phù hợp với qui định về giá tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cho người tiêu dùng như sau:
1/ Về giá tính thuế giá trị gia tăng:
Giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chưa có thuế được xác định theo công thức sau:
Giá tính thuế GTGT
=
Giá tính lệ phí trước bạ
1 + (%)Thuế suất thuế GTGT
Đối với các loại xe ôtô đã qua sử dụng ở nước ngoài được phép nhập khẩu chưa đăng ký sử dụng thì giá tính thuế được xác định căn cứ giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô mới cùng chủng loại nhập khẩu và tỷ lệ (%) giá trị còn lại của xe đã được cơ quan Hải quan xác định dùng làm căn cứ tính thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.
2/ Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó, doanh thu tính thuế TNDN được tính theo giá tính thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm 1 nêu trên.

III/ KÊ KHAI NỘP THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

1/ Về thuế giá trị gia tăng:
a/ Kê khai nộp thuế: Các cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy không phân biệt có thuộc đối tượng áp dụng hay các trường hợp tạm thời chưa áp dụng ngoài việc phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế giá trị gia tăng từng tháng kèm theo bảng kê hàng hoá mua vào, bán ra theo mẫu quy định tại điểm 1, mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT còn phải lập và gửi kèm bảng kê chi tiết xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01/XOT-XM ban hành kèm theo Thông tư này.
b/ Phương pháp tính thuế :
b1/ Những trường hợp tạm thời chưa áp dụng qui định tại điểm 2, Mục I nêu trên thì việc kê khai tính thuế, nộp thuế theo qui định hiện hành tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.
b2/ Những cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy vi phạm về giá bán bị xử lý truy thu thuế như sau:
Căn cứ số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán trực tiếp cho người tiêu dùng và xuất giao cho đại lý bán trong kỳ, cơ sở phải tự kê khai nộp thuế và được thể hiện tại bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (mẫu số 02/GTGT) và bảng kê số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán ra (mẫu số 01/XOT-XM). Số liệu kê khai phải khớp với sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ bán ra. Căn cứ vào số liệu tự kê khai của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế đối chiếu, xác định số lượng xe thuộc đối tượng bị truy thu thuế, ấn định giá tính thuế GTGT làm căn cứ để tính số thuế phải truy thu.
Số thuế giá trị gia tăng truy thu được xác định như sau:
Số thuế
GTGT
truy thu
=
Số thuế GTGT tính theo giá quy định tại điểm 1 Mục II trên đây
-
Số thuế GTGT tính theo hoá đơn bán ra
Riêng đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hàng tháng căn cứ vào doanh thu phản ánh trên hoá đơn bán hàng để kê khai doanh thu kinh doanh với cơ quan thuế. Căn cứ vào tờ khai doanh thu kinh doanh, cơ quan thuế đối chiếu doanh thu phản ánh trên hoá đơn bán hàng với giá tính lệ phí trước bạ (giá đã có thuế GTGT) để xác định chênh lệch giữa doanh thu ấn định và doanh thu đã kê khai. Toàn bộ chênh lệch giữa doanh thu ấn định so với doanh thu kê khai được xác định là giá trị gia tăng. Số thuế truy thu được xác định theo công thức sau:
Số thuế GTGT truy thu
=
DT tính theo giá tính thu lệ phí trước bạ
-
DT kê khai
x
Thuế suất thuế GTGT
c/ Quyết định truy thu:
Để phân biệt giữa số thuế phải nộp theo kê khai của cơ sở kinh doanh với số thuế do ghi giá hoá đơn thấp hơn giá quy định, cơ quan thuế ban hành Quyết định truy thu thuế theo mẫu số 02/XOT-XM ( đối với các cơ sở kinh doanh do Cục thuế quản lý), mẫu số 03/ XOT-XM (đối với các cơ sở kinh doanh do Chi cục thuế quản lý) giao cho đối tượng nộp thuế.
Quyết định truy thu thuế được ban hành hàng tháng và giao cho đối tượng nộp thuế cùng thời điểm phát hành thông báo nộp thuế GTGT. Thời hạn nộp số thuế truy thu theo Quyết định truy thu thuế được thống nhất với thời điểm nộp thuế theo thông báo thuế GTGT.
2/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Căn cứ doanh thu tính thuế TNDN nêu tại điểm 2, Mục II, Thông tư này cơ quan thuế yêu cầu cơ sở kinh doanh xác định lại mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. Riêng đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo giá tính thu lệ phí trước bạ (giá đã có thuế GTGT).
Trường hợp cơ sở kinh doanh không tự kê khai điều chỉnh, cơ quan thuế căn cứ vào doanh thu tính thuế TNDN và chi phí dự kiến ấn định thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp của từng quý để thông báo cho cơ sở kinh doanh tạm nộp vào Ngân sách.
IV/ XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI
1/ Cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy vi phạm chế độ kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy kê khai sai về số lượng, chủng loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy đã bán dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp được xác định là hành vi khai man trốn thuế theo quy định tại mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì ngoài việc bị truy thu số thuế trốn lậu còn bị xử phạt từ 1 đến 5 lần số thuế trốn lậu.
2/ Cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường ngoài việc bị tính truy thu thuế GTGT, thuế TNDN như trên còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:
- Xử phạt vi phạm về thủ tục hành chính theo quy định tại điểm 1c, Điều 1, Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
- Nếu có đủ căn cứ chứng minh là gian lận thuế thì xử phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định tại điểm 1b, Điều 3, Nghị định số 22/CP nói trên.
3/ Trường hợp đối tượng vi phạm không chấp hành nộp thuế, nộp phạt vi phạm hành chính theo Quyết định truy thu thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế sẽ bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nộp thuế. Nếu vẫn cố tình không nộp thì cơ quan thuế có thể ngừng cung cấp hoá đơn bán hàng cho cơ sở kinh doanh.
4/ Cơ sở kinh doanh bị xử lý vi phạm có quyền khiếu nại về quyết định truy thu thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế. Trình tự và thẩm quyền giải quyết khiếu nại được thực hiện theo các quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cục thuế các địa phương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này để phổ biến cho các cơ sở kinh doanh thực hiện việc kê khai nộp thuế đúng quy định.
Để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế tránh thất thu hoặc lạm thu thuế, cơ quan thuế phải thường xuyên điều tra, khảo sát nắm vững tình hình biến động giá cả xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên thị trường. Trường hợp khi giá cả trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm trên 5% thì Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Sở Tài chính vật giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh Bảng giá tính thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cho phù hợp với thực tế thị trường làm căn cứ để truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

Trương Chí Trung
(Đã ký)

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,32,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,26,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,44,CCCD,1,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,54,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,77,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy
Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy
Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/04/toan-van-thong-tu-692002tt-btc-huong.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/04/toan-van-thong-tu-692002tt-btc-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content