Toàn văn Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam

Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 178/1998/TT-BTC
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1998
 THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 178/1998/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ÁP DỤNG CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Căn cứ Thông tư số 89/1998/TT/BTC ngày 27/6/1998, Thông tư số 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 và Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện;
Để hạch toán thuế giá trị gia tăng (sau đây viết tắt là GTGT) phù hợp với việc tính thuế, kê khai, nộp thuế GTGT của Tổng công ty Điện lực Việt nam, Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thuế GTGT đối với sản phẩm điện của Tổng công ty Điện lực Việt nam, như sau:
I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.
- Tổng công ty Điện lực Việt nam phải tổ chức kế toán thuế GTGT theo quy định của Chế độ kế toán hiện hành và quy định tại Thông tư này.
- Doanh thu bán điện được phản ánh vào Tài khoản 511 hoặc Tài khoản 512 theo giá bán chưa có thuế GTGT, không phản ánh vào Tài khoản 511, Tài khoản 512 các khoản tiền phạt do vi phạm sử dụng điện... (nếu có), các khoản phụ thu theo chế độ quy định (nếu có) dùng để đầu tư cải tạo lưới điện.
- Giá trị vật tư, hàng hóa, tài sản cố định (TSCĐ), dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất sản phẩm điện và các hoạt động kinh doanh khác được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT (trường hợp có hoá đơn GTGT hoặc có chứng từ đặc thù).
Trường hợp mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ không có hoá đơn GTGT thì phản ánh theo giá thanh toán, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.
- Hàng tháng các Nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phải căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ... thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất điện. Bảng kê lập thành 03 bản, 01 bản gửi cho Cục Thuế nơi đơn vị đóng trụ sở, 01 bản gửi cho Tổng công ty, 01 bản lưu tại đơn vị. Mẫu bảng kê được lập theo quy định tại Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.
Tổng công ty có trách nhiệm tổng hợp các Bảng kê thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh tại văn phòng Tổng công ty để lập bảng kê và tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh ở các Nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống quốc gia,... và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thì không khấu trừ ở tại đơn vị này mà được khấu trừ ở Tổng công ty Điện lực Việt nam.
- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh ở Văn phòng công ty Điện lực I, II và III thì không được khấu trừ ở Văn phòng công ty Điện lực I, II và III mà phân bổ và cho khấu trừ ở Điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc công ty. Mức và tiêu chuẩn phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các điện lực tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm 2.2, Mục II Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.
II- HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
1- Hạch toán tại Tổng công ty.
- Hàng tháng, căn cứ vào báo cáo chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh ở các nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty gửi lên, kế toán Tổng công ty, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541)
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
- Hàng tháng, căn cứ vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh tại văn phòng Tổng công ty, kế toán Tổng công ty kiểm tra và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải trả cho các đơn vị, ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
- Căn cứ vào hoá đơn bán điện cho các Công ty điện lực, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 136 - phải thu nội bộ (Tổng giá thanh toán)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT).
- Cuối kỳ, kế toán tính và xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
- Cấp (trả) chi phí sản xuất và thuế GTGT đầu vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, ghi:
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
Có TK 111, 112...
- Các nội dung khác về kế toán thuế giá trị gia tăng thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
2- Hạch toán thuế GTGT ở các nhà máy điện, công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án thuộc Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (sau đây gọi tắt là các đơn vị hạch toán phụ thuộc).
- Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh điện có hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 152, 153, 211, 627, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).
- Hàng tháng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua vào, thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất điện theo chế độ quy định làm căn cứ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại Tổng công ty. Căn cứ vào số liệu trên bảng kê này, kế toán phản ánh và kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nhưng không khấu trừ tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc mà khấu trừ tại Tổng công ty, ghi:
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
- Kế toán thuế GTGT của các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động sản xuất điện, được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
3- Hạch toán thuế GTGT ở Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.
- Căn cứ vào hoá đơn mua điện của Tổng công ty, kế toán phản ánh chi phí sản xuất điện theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 336 - Phải trả nội bộ (Tổng giá thanh toán).
- Căn cứ vào hoá đơn bán điện, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131... (Tổng giá thanh toán)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Theo giá bán chưa có thuế GTGT).
- Các nội dung khác về kế toán thuế GTGT được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
4- Hạch toán thuế GTGT ở Công ty Điện lực I, II và III.
- Khi mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh điện, kế toán công ty phản ánh giá trị vật tư, tài sản, dịch vụ mua vào theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 152, 153, 211, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).
- Căn cứ vào hoá đơn mua điện của Tổng công ty, kế toán phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh điện theo giá mua nội bộ chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
- Hàng quý, Công ty Điện lực I, II và III tính và phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện cho các Điện lực tỉnh, thành phố theo quy định tại Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.
Căn cứ vào Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho các điện lực tỉnh, thành phố, kế toán phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ cho các điện lực tỉnh, thành phố, ghi:
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
- Khi nhận tiền của các điện lực tỉnh, thành phố trả về số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ cho các điện lực tỉnh, thành phố, ghi:
Nợ TK 111, 112...
Có TK 136 - Phải thu nội bộ.
- Hàng quý, Tài khoản 133 ở Công ty điện lực I, II, III có thể có số dư Có, nhưng cuối năm chỉ có số dư Nợ.
- Kế toán thuế GTGT của hoạt động kinh doanh khác ngoài sản phẩm điện được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
5- Hạch toán thuế GTGT ở các Điện lực tỉnh, thành phố trựe thuộc Công ty Điện lực I, II, III.
- Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ mua vào theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 152, 156, 211, 641, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).
- Phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Công ty Điện lực I, II hoặc III phân bổ để khấu trừ tại Điện lực tỉnh, thành phố, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
- Căn cứ vào hoá đơn bán điện, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131... (Tổng giá thanh toán)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Giá bán chưa có thuế GTGT)
- Các nội dung khác về kế toán thuế GTGT thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1- Tổng công ty Điện lực Việt nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện kế toán thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này.
2- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999, các nội dung khác về kế toán thuế GTGT không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Trần Văn Tá
(Đã ký)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,34,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam
Toàn văn Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam
Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/03/toan-van-thong-tu-1781998tt-btc-huong.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/03/toan-van-thong-tu-1781998tt-btc-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content