Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/2004/CT-TTg
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Từ khi có Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đến nay, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, các cơ quan hành chính nhà nước đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Số lượng vụ việc khiếu kiện đông người đã giảm, phần lớn các vụ khiếu kiện bức xúc, gay gắt, kéo dài đã được giải quyết; trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên một bước, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu tố đông người, vượt cấp lên Trung ương tuy có giảm, song vẫn còn xảy ra; Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước ở một số địa phương còn thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa nghiêm, có nơi, có lúc bị buông lỏng.
Nhằm triển khai Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và để tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước phải tổ chức thi hành và thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và yêu cầu sau:
a) Đề cao và thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phải xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác quản lý hành chính nhà nước; coi kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm.
b) Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật những vụ việc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, khi phát sinh những vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp, những vụ việc khiếu nại, tranh chấp về đất đai, giải toả đền bù khi nhà nước thu hồi đất thì phải tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp lên Trung ương và phát sinh thành "điểm nóng", gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời phải làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính nhà nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cơ quan, cán bộ, công chức đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính trái pháp luật.
c) Phải đặc biệt coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cấp dưới, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những yếu kém, sai phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên hoặc của người có thẩm quyền phải nhanh chóng triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải đề cao trách nhiệm của mình để tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết hoặc nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
d) Tiến hành tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo kể từ khi có hiệu lực thi hành đến nay trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương; phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
đ) Khi có khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương hoặc nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là trong thời gian diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, giao Tổng Thanh tra chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng ở Trung ương yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có công dân đi khiếu kiện phải cử người có đủ thẩm quyền đến để phối hợp, bàn biện pháp giải quyết theo tinh thần Chỉ thị số 35/1998/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 1998, Chỉ thị số 05/2001/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2001 và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổng Thanh tra, các cơ quan chức năng của Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan để nhanh chóng xử lý, giải toả tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp.
Tổng Thanh tra và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có biện pháp chấn chỉnh, kiện toàn ngay Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm làm công tác tiếp dân. Khi công dân đến Trụ sở, cán bộ tiếp công dân thuộc bất cứ cơ quan nào cũng phải có trách nhiệm tiếp, lắng nghe nguyện vọng của dân, để hướng dẫn công dân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Tổng Thanh tra:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị này và Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung kiểm tra trách nhiệm giải quyết những vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, gay gắt, phức tạp, kéo dài, những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây hậu quả xấu hoặc cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc của người có thẩm quyền khác phải báo cáo để Thủ tướng Chính phủ kiến nghị hoặc chỉ đạo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Tổng Thanh tra và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phải coi công tác này là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để giúp Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra trách nhiệm và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
c) Tổ chức việc tổng kết và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ bản các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và xây dựng cơ chế để giải quyết hữu hiệu các khiếu kiện hành chính phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế; khẩn trương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức tiếp công dân.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xác định biên chế và những điều kiện khác để bảo đảm cho hoạt động của ngành thanh tra; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chế độ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước khác chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Phan Văn Khải
(Đã ký)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,33,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/02/toan-van-chi-thi-362004ct-ttg-chan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/02/toan-van-chi-thi-362004ct-ttg-chan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content