Thông tư 60/2008/TT-BTC lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm

Thông tư 60/2008/TT-BTC lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 60/2008/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  04  tháng 7  năm 2008

  
THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng,
chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
          1. Thông tư này hướng dẫn nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của:
          - Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và bộ phận giúp việc của Uỷ ban quốc gia.
            - Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các Bộ, cơ quan Trung ương và bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương.
          - Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo tại địa phương.
          Ở các cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn có thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thì việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2. Nguồn kinh phí:
- Kinh phí hoạt động của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do ngân sách trung ương bảo đảm và bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của Văn phòng Chính phủ.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các Bộ, cơ quan Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm và bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của Bộ, cơ quan Trung ương.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp tại địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.
II. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI
1. Chi các cuộc họp của Uỷ ban quốc gia, Ban thường trực của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương gồm:  
          a) Chi tiền họp ngoài giờ làm việc:
          Trường hợp cuộc họp được tổ chức vào ngoài giờ làm việc thì mức chi cho các đại biểu tham dự cuộc họp như sau:
          - Đối với các cuộc họp do Uỷ ban quốc gia, Ban thường trực của Uỷ ban quốc gia tổ chức: người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 100.000 đồng/người/buổi.
  - Đối với các cuộc họp do Ban chỉ đạo của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức: mức chi tối đa đối với người chủ trì cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi. Mức chi cụ thể do Trưởng ban chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương xem xét quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị.
Các cơ quan cử người tham gia các cuộc họp ở trên không thực hiện thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ được cử tham dự các cuộc họp với Uỷ ban quốc gia, Ban thường trực của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
b) Chi nước uống: mức tối đa 7.000 đồng/buổi/đại biểu.
c) Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu: theo mức chi thực tế phản ánh trong các chứng từ thanh toán liên quan.
2. Chi hội nghị sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.
          3. Chi công tác phí đi kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm tại cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. 
Đối với đoàn công tác liên ngành do Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi chế độ công tác phí cho các thành viên trong đoàn.
Để tránh chi trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác cần thông báo rõ trong giấy triệu tập cho cơ quan, đơn vị cử người đi công tác biết việc không phải thanh toán các khoản chi nêu trên.
  4. Chi quà đi thăm các cơ sở quản lý, cai nghiện, giáo dục, chăm sóc, điều trị đối với các đối tượng liên quan đến HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm; các đơn vị trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên bị thương tích trong khi thi hành nhiệm vụ, bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do lãnh đạo hoặc thành viên Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương làm trưởng đoàn. Mức chi tối đa: đối với tập thể là 5.000.000 đồng/cơ sở hoặc đơn vị, đối với cá nhân là 500.000 đồng/người.
  Chủ tịch Uỷ ban quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương xem xét quyết định mức chi cụ thể cho cơ sở, đơn vị hoặc cá nhân trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, phù hợp với từng cơ sở, đơn vị hoặc hoàn cảnh cá nhân và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
          5. Chi hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm, bao gồm:
          a) Chi đoàn đi công tác nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
          b) Chi đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.
6. Chi làm đêm, làm thêm giờ cho bộ phận giúp việc của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo ở các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          7. Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo ở các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Căn cứ vào yêu cầu công việc và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý kinh phí xem xét, quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với dự toán được giao; đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định.
          III. LẬP, PHÂN BỔ DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN
            Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thông tư này hướng dẫn một số điểm đặc thù như sau:
         1. Lập dự toán:
Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, bộ phận giúp việc của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương gửi bộ phận kế hoạch tài chính của đơn vị để tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
        2. Phân bổ dự toán:
Căn cứ dự toán kinh phí được giao, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khi phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc cần ghi rõ kinh phí hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm để làm căn cứ thực hiện.
         3. Hạch toán kế toán:
Các đơn vị sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp hạch toán kế toán và quyết toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
         4. Lập và gửi báo cáo quyết toán:
Hàng năm, cùng thời gian quy định lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, các đơn vị sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp có trách nhiệm lập và gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan chủ quản để xét duyệt và tổng hợp vào quyết toán chung của của cơ quan mình để quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 
                           
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Phạm Sỹ Danh

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,33,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,45,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 60/2008/TT-BTC lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm
Thông tư 60/2008/TT-BTC lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm
Thông tư 60/2008/TT-BTC lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thong-tu-602008tt-btc-huong-dan-lap-du.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thong-tu-602008tt-btc-huong-dan-lap-du.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content