Thông tư 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn

Thông tư 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.
BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÓA SỔ ĐĂNG KÝ, THU HỒI BIỂN SỐ CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001;
Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ.
Căn cứ Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13/01/2004 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người;
Căn cứ điểm a khoản 4 Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ “Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”;
Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quy định việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: ô tô tải, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh (dưới đây gọi tắt là xe) hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của Chính phủ.
2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.
- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Phòng Cảnh sát giao thông).
- Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện).
Xe được đăng ký, cấp biển số ở địa phương nào thì cơ quan đăng ký ở địa phương đó có thẩm quyền ra quyết định xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi biển số phải cấp Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký xe cho chủ xe.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Hồ sơ xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
1.1. Trường hợp chủ xe làm thủ tục xóa sổ, nộp lại biển số xe.
Chủ xe phải tự khai giấy khai xóa sổ đăng ký xe theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA (C11) ngày 02/01/2007 của Bộ Công an; Không phải mang xe đến cơ quan thu hồi biển số nhưng phải nộp lại giấy đăng ký, biển số xe và giấy khai xóa sổ đăng ký xe.
1.2. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe đã hết niên hạn sử dụng, xe hết thời hạn lưu hành hoặc xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được
- Công văn thông báo của cơ quan tạm giữ;
- Biên bản vi phạm hành chính hoặc Quyết định tạm giữ đăng ký, biển số xe (kèm theo biển số và giấy đăng ký xe đó).
1.3. Thủ tục xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số thực hiện theo điểm 2 mục E phần II Thông tư số 01/2007/TT-BCA (C11) ngày 02/01/2007 của Bộ Công an.
2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
2.1. Đối với cơ quan thu hồi biển số xe
- Căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp, cơ quan thu hồi biển số xe phải rà soát, rút hồ sơ xe để quản lý riêng để làm thủ tục xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số.
- Phối hợp Công an cấp phường, xã nơi chủ xe cư trú để thông báo cho chủ xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh yêu cầu đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục xóa sổ, nộp lại giấy đăng ký, biển số xe trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày nhận được thông báo); trường hợp quá thời hạn, chủ xe không tự giác đến làm thủ tục xóa sổ đăng ký thì phối hợp Công an cấp phường, xã xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe.
- Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng cho các đơn vị Công an của địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.
2.2. Đối với các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
2.2.1. Thông qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nếu phát hiện xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh tham gia giao thông trên địa bàn, các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải lập biên bản đình chỉ lưu hành xe, tạm giữ đăng ký, biển số xe và bàn giao Phòng cảnh sát giao thông ở địa phương mình để làm thủ tục xóa sổ thu hồi biển số.
Trường hợp xe đăng ký ở địa phương khác thì phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Cảnh sát giao thông nơi đăng ký xe biết để làm thủ tục xóa sổ đăng ký xe.
2.2.2. Trường hợp xe tai nạn giao thông bị phá hủy không sử dụng được thì cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đó tạm giữ đăng ký, biển số (nếu có); thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe làm thủ tục xóa sổ đăng ký xe.
2.3. Đối với Cơ quan đăng kiểm
- Cục Đăng kiểm Việt Nam, trung tâm đăng kiểm các địa phương phải rà soát, xác định các xe ô tô sắp hết niên hạn sử dụng. Định kỳ hàng năm, thông báo danh sách xe đã và sắp hết niên hạn sử dụng cho cơ quan đăng ký xe (Cục Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát giao thông) và Thanh tra giao thông để phối hợp theo dõi, quản lý. Đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và chính quyền địa phương giám sát.
- Thông báo cho chủ xe ít nhất 02 lần trong thời gian 06 tháng trước khi hết niên hạn sử dụng, yêu cầu đến cơ quan Cảnh sát giao thông đăng ký xe để làm thủ tục xóa sổ đăng ký. Trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm phải đình chỉ lưu hành, tạm giữ giấy đăng ký, biển số xe và thông báo cho cơ quan thu hồi biển số xe để giải quyết theo quy định tại điểm 2.2.1 phần II Thông tư này.
- Phối hợp cơ quan Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế.
3. Quản lý biển số thu hồi và hồ sơ xóa sổ đăng ký xe
3.1. Cơ quan có thẩm quyền xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số phải quản lý biển số bị thu hồi theo chế độ quản lý của Bộ Công an. Định kỳ 6 tháng, phải báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở địa phương) thành lập Hội đồng hủy biển số xe bị thu hồi theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Chương III Quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành theo Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA (C11) ngày 07/11/2007 của Bộ Công an. Biển số bị thu hồi không được sử dụng để cấp lại cho xe khác.
3.2. Hồ sơ xóa sổ xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế hết hạn lưu hành theo quy định của Chính phủ, xe bị tai bạn phá hủy không sử dụng được, lưu trữ theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Sau 1 năm kể từ ngày xóa sổ đăng ký, cơ quan đăng ký xe báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (ở Bộ) hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở địa phương) để thành lập Hội đồng hủy hồ sơ xe theo quy định tại điểm 3.1 phần II của Thông tư này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng Công báo.
2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để thực hiện tốt việc thu hồi biển số xe.
3. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính), Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định của Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo về Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để có hướng dẫn kịp thời. 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Trần Đại Quang

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn
Thông tư 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn
Thông tư 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thong-tu-312007ttlt-bca-bgtvt-xoa-so.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/thong-tu-312007ttlt-bca-bgtvt-xoa-so.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content