Thông tư 53/2003/TT- BTC áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh

Thông tư 53/2003/TT- BTC hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh
THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 53/2003/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ THUẾ ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT HỢP DANH
Căn cứ Pháp lệnh luật sư số 37/2001/PL-UBTVQH10 do Uỷ ban Thường vụ quốc hội thông qua ngày 25/7/2001;
Căn cứ Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh luật sư;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh và cá nhân hành nghề luật sư như sau:
A/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Đối tượng áp dụng Thông tư này là Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được thành lập và hoạt động theo Pháp lệnh luật sư ngày 25/7/2001 và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh luật sư.
B/ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH:
I/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT):
Hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%. Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất.
Xác định thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT
phải nộp
=
Thuế GTGT
đầu ra (1)
-
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (2)

(1)Thuế GTGT
đầu ra
=
Doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng
x
10%
Doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng là toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ (chưa có thuế GTGT) bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá dịch vụ mà Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được hưởng.
(2) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và tham gia tố tụng.
Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
II/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:
Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phương pháp tính thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Một số điểm hướng dẫn cụ thể như sau:
*. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế và thuế suất.

1. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế (tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính) bao gồm thu nhập chịu thuế từ hoạt động dịch vụ trong nước, hoạt động dịch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế khác.
Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế (a)
-
Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế (b)
+
Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế (c)
(a). Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ mà Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh được hưởng.
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm dịch vụ đã cung ứng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Dịch vụ đã cung ứng phải đảm bảo một trong hai điều kiện sau:
+ Khi dịch vụ đã hoàn thành.
+ Khi có hoá đơn GTGT.
(b). Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế:
Các khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản mục chi phí theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh không được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế.
(c). Các khoản thu nhập chịu thuế khác:
- Thu nhập từ việc kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác tại Việt Nam.
- Chênh lệch về mua, bán chứng khoán.
- Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản:
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn.
- Chênh lệch do bán ngoại tệ.
- Kết dư cuối năm các khoản: trích trước không chi hết, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán.
- Thu các khoản thu khó đòi đã bù đắp bằng khoản dự phòng nay đòi được.
- Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ tiền bị phạt vi phạm hợp đồng.
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
- Các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra.
- Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ở nước ngoài.
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
III/ THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO:
Cá nhân làm việc cho Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật hợp danh nếu có thu nhập cao phải nộp thuế thu nhập theo Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
IV/ THUẾ MÔN BÀI:
Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện. Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi tại Giấy đăng ký hoạt động theo quy định đối với các tổ chức kinh tế.
V/ Các khoản nộp ngân sách khác: Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản thuế và thu khác theo quy định hiện hành.
C/ ƯU ĐÃI, MIỄN GIẢM THUẾ:
Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh nếu có ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và có các điều kiện khác được hưởng ưu đãi miễn, giảm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính. Để được hưởng ưu đãi về thuế, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế. Hàng năm, Văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp danh tự xác định số thuế được miễn giảm, số thuế đã nộp, số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa trong quyết toán thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã kê khai.
D/ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ:
Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở và được cấp mã số thuế theo quy định. Trường hợp Văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp danh đã hoạt động, nhưng chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động thì vẫn phải nộp các loại thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

Trương Chí Trung
(Đã ký)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 53/2003/TT- BTC áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh
Thông tư 53/2003/TT- BTC áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh
Thông tư 53/2003/TT- BTC hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/08/toan-van-thong-tu-532003tt-btc-huong.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/08/toan-van-thong-tu-532003tt-btc-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content