Toàn văn Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2012/TT-BTP
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch như sau:
Điều 1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung
1. Điều 3 được sửa đổi như sau:
"Điều 3. Ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch
Ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch theo danh mục kèm theo Thông tư này.
Kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm)".
2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
"2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 61 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại; tất cả các biểu mẫu bản sao, biểu mẫu tờ khai và biểu mẫu khác), bao gồm:
a) 55 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, theo Mục A Danh mục II kèm theo Thông tư này.
b) 06 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục II kèm theo Thông tư này.
Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí 61 biểu mẫu theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương".
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2012.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

DANH MỤC BIỂU MẪU
(Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)
Bổ sung 15 biểu mẫu Tờ khai tại điểm III.3 mục III Danh mục II bao gồm:
III.3
15 biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao)

01
Tờ khai đăng ký khai sinh
TP/HT-2012-TKKS.1
02
Tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn)
TP/HT-2012-TKKS.2
03
Tờ khai đăng ký việc giám hộ
TP/HT-2012-TKGH
04
Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
TP/HT-2012-TKCDGH
05
Tờ khai đăng ký việc nhận con
TP/HT-2012-TKCMC.1
06
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)
TP/HT-2012-TKCMC.2
07
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)
TP/HT-2012-TKCMC.3
08
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT
09
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh)
TP/HT-2012-TKĐCHT
10
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
TP/HT-2012-TKĐKLVS
11
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
TP/HT-2012-TKĐKLVKH
12
Tờ khai đăng ký lại việc tử
TP/HT-2012-TKĐKLVT
13
Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài)
TP/HT-2012-TKKTNN
14
Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
TP/HT-2012-TKGSHT
15
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
TP/HT-2012-TKCLBCGKS

Đăng ký nhận tin, bài viết:

Tham khảo cùng chủ đề:

Có 3 nhận xét Đăng nhận xét

avatar

trang http://www.tracuuphapluat.info/giúp cho chúng tôi rất nhiều các văn bản pháp luật nhanh và kip thời thuân lợi rễ tra cứu để phục vụ thuận tiện cho công tác và công việc truyên truyền pháp luât ở cấp cơ sở. Chúng Tôi xin trân trọng cám ơn mong Ban Biên Tập thường xuyên cung cấp các văn ban pháp luật mới nhất.

avatar

bản sao giấy khai sinh có được đánh may không

avatar

giấy khai sinh được phép đánh máy , miễn là giấy khai sinh hợp lệ . đúng với đối tượng khai sinh ,

Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.