Toàn văn Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2017/NQ-HĐTP
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng dân sự;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự
1. Ban hành 93 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
2. Các biểu mẫu khác sẽ tiếp tục được ban hành trong thời gian tới.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện (nếu có) những vướng mắc đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.


Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
- Ban chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND và TAQS;
- Các Th
ẩm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

DANH MỤC
93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN S
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự
Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng
Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng
Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ
Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản
Mẫu số 08-DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá
Mẫu số 09-DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
Mẫu số 10-DS Biên bản định giá tài sản
Mẫu số 11-DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản
Mẫu số 12-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 13-DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ
Mẫu số 14-DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 15-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 16-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 17-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 18-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 19-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 20-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 21-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện
Mẫu số 24-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện
Mẫu số 25-DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện
Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện
Mẫu số 27-DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện
Mẫu số 28-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện
Mẫu số 29-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
Mẫu số 30-DS Thông báo về việc thụ lý ván
Mẫu số 31-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Mẫu số 32-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Mẫu số 33-DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Mẫu số 34-DS Biên bản hòa giải
Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành
Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành
Mẫu số 38-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 39-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 40-DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương s
Mẫu số 41-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 42-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 43-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 44-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 45-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 46-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 47-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
Mẫu số 48-DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm
Mẫu số 49-DS Quyết định hoãn phiên tòa
Mẫu số 50-DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa
Mẫu số 51-DS Biên bản nghị án
Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm
Mẫu số 53-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án
Mẫu số 54-DS Đơn kháng cáo
Mẫu số 55-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo
Mẫu số 56-DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
Mẫu số 57-DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn
Mẫu số 58-DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo
Mẫu số 59-DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 60-DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 61-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
Mẫu số 62-DS Thông báo về việc kháng cáo
Mẫu số 63-DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 64-DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 65-DS Thông báo về việc thụ lý ván để xét xử phúc thẩm
Mẫu số 66-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Mẫu số 67-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 68-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 69-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 70-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 71-DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân s
Mẫu số 72-DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án
Mẫu số 73-DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm
Mẫu số 74-DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm
Mẫu số 75-DS Bản án phúc thẩm
Mẫu số 76-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm
Mẫu số 77-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 78-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 79-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)
Mẫu số 80-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 81-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)
Mẫu số 82-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm
Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm
Mẫu số 85-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm
Mẫu số 88-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 89-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 90-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 91-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 92-DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân s
Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân s

Ý KIẾN

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,37,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,48,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự
Toàn văn Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự
Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-01-2017-bieu-mau-to-tung-dan-su.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-01-2017-bieu-mau-to-tung-dan-su.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content