Toàn văn Thông tư 60/2011/TT-BCA biểu mẫu sử dụng khi đưa vào cơ sở giáo dục

Thông tư 60/2011/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
BỘ CÔNG AN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60/2011/TT-BCA
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG KHI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (sau đây viết gọn là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính);
Căn cứ Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29/12/2010;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ Công an quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về các biểu mẫu và việc quản lý biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
2. Cơ sở giáo dục;
3. Công an các đơn vị, địa phương;
4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
Điều 3. Các biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
Các biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bao gồm:
1. Biểu mẫu sử dụng cho Công an địa phương
a) Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 01A/CSGD-CAĐP và mẫu số 01B/CSGD-CAĐP);
b) Quyết định hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 02/CSGD-CAĐP);
c) Quyết định miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 03/CSGD-CAĐP);
d) Quyết định hủy bỏ quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 04/CSGD-CAĐP);
đ) Quyết định tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 05/CSGD-CAĐP);
e) Quyết định về việc quản lý đối tượng (mẫu số 06A/CSGD-CAĐP và mẫu số 06B/CSGD-CAĐP);
g) Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 07/CSGD-CAĐP);
h) Biên bản họp Hội đồng tư vấn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 08/CSGD-CAĐP);
i) Biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 09/CSGD-CAĐP)
2. Biểu mẫu sử dụng do Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
a) Quyết định giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 01A/C81 và mẫu số 01B/C81);
b) Quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 02/C81);
c) Quyết định miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 03/C81);
d) Quyết định hủy quyết định miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 04/C81);
đ) Quyết định tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 05A/C81 và mẫu số 5B/C81);
e) Quyết định điều chuyển trại viên cơ sở giáo dục (mẫu số 06A/C81 và mẫu số 06B/C81);
g) Biên bản họp Hội đồng xét giảm, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 07/C81).
3. Biểu mẫu sử dụng cho cơ sở giáo dục
a) Quyết định kỷ luật trại viên (mẫu số 01/C81-CSGD);
b) Quyết định khen thưởng trại viên (mẫu số 02/C81-CSGD);
c) Quyết định tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 03/C81-CSGD);
d) Quyết định trích xuất trại viên (mẫu số 4A/C81-CSGD và mẫu số 04B/C81-CSGD);
đ) Bản nhận xét và xếp loại thi đua chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 05/C81-CSGD);
e) Bản nhận xét và kiến nghị các biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo (mẫu số 06/C81-CSGD);
g) Biên bản họp Hội đồng xét giảm, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 07/C81-CSGD);
h) Biên bản về việc vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục (mẫu số 08/C81-CSGD);
i) Biên bản họp Hội đồng kỷ luật (mẫu số 09/C81-CSGD);
k) Biên bản về tình trạng sức khỏe người có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 10/C81-CSGD);
l) Biên bản về việc trại viên bị tai nạn (mẫu số 11/C81-CSGD);
m) Biên bản về việc bàn giao thi thể trại viên (mẫu số 12/C81-CSGD);
n) Biên bản về việc mai táng trại viên (mẫu số 13/C81-CSGD);
o) Biên bản về việc bốc mộ, bàn giao hài cốt (mẫu số 14/C81-CSGD);
p) Thông báo về việc trại viên chết (mẫu số 15/C81-CSGD);
q) Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 16/C81-CSGD);
r) Bìa hồ sơ trại viên (mẫu số 17/C81-CSGD);
s) Thẻ theo dõi trại viên ở cơ sở giáo dục (mẫu số 18/C81-CSGD);
4. Biểu mẫu sử dụng chung cho Công an địa phương và cơ sở giáo dục
a) Quyết định truy tìm (mẫu số 01/CSGD);
b) Biên bản về việc đối tượng/trại viên bỏ trốn (mẫu số 02/CSGD);
c) Biên bản bắt giữ đối tượng/trại viên có quyết định truy tìm (mẫu số 03/CSGD);
d) Biên bản giao, nhận (mẫu số 04/CSGD);
đ) Thông báo đình chỉ thi hành quyết định truy tìm (mẫu số 05/CSGD);
Điều 4. In, sử dụng và quản lý các biểu mẫu
Các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải được in thống nhất trên khổ giấy A4 bằng chất liệu giấy trắng; không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu. Riêng mẫu bìa Hồ sơ trại viên (mẫu số 17/C81-CSGD) được in trên khổ giấy 50x33 bằng chất liệu bìa Kráp.
Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và mở sổ sách để theo dõi.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 10 năm 2011 và thay thế Quyết định số 779/2005/QĐ-BCA ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các biểu mẫu theo Thông tư này.
2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc các cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời.


BỘ TRƯỞNG
Trung tướng Trần Đại Quang

Ý KIẾN

  1. Nặc danh22:15

    Biên bản giao, nhận (mẫu số 04/CSGD);

    Trả lờiXóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Thông tư 60/2011/TT-BCA biểu mẫu sử dụng khi đưa vào cơ sở giáo dục
Toàn văn Thông tư 60/2011/TT-BCA biểu mẫu sử dụng khi đưa vào cơ sở giáo dục
Thông tư 60/2011/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content