Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)

Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an.
BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 789/2007/QĐ-BCA
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007 
 QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1351/2004/QĐ-BCA(C11) NGÀY 18/11/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 44 biểu mẫu bổ sung, 15 biểu mẫu sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân ban hành theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an (có danh mục biểu mẫu bổ sung, sửa đổi kèm theo)
Điều 2. Việc in, phát hành các biểu mẫu phải bảo đảm yêu cầu tại Danh mục biểu mẫu sửa đổi, bổ sung biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các đồng chí Tổng cục Trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Thế Tiệm
DANH MỤC BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an)
A. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ BỔ SUNG
STT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Đ/v
Chất liệu
Khổ (cm)
Mặt in
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

I. Các quyết định


1
Quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra xác minh tố giác, tin báo về tội phạm
01QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

2
Quyết định thay đổi Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự
02QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

3
Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự
03QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

4
Quyết định thay đổi Quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra (hoặc Điều tra viên)
04QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

5
Quyết định hủy bỏ Quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra (hoặc Điều tra viên)
05QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

6
Quyết định áp giải người bị kết án phạt tù
06QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

7
Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn
07QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

8
Quyết định trưng cầu định giá tài sản
08QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

9
Quyết định trưng cầu định giá lại tài sản
09QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

10
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại
10QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

11
Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại
11QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

12
Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo
12QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

13
Kết luận xác minh nội dung báo cáo
13KL
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

14
Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
14L
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

15
Quyết định phân công cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
15QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

16
Quyết định thay đổi cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
16QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

17
Quyết định hủy bỏ quyết định phân công cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
17QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

18
Quyết định thay đổi quyết định của cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
18QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

19
Quyết định hủy bỏ quyết định của cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
19QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

20
Quyết định ủy nhiệm cho cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
20QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1


II. Đề nghị phê chuẩn các văn bản khác


1
Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
01VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

2
Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
02VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

3
Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung / thay đổi Quyết định khởi tố bị can
03VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

4
Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp
04VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

5
Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
05VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

6
Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam
06VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

7
Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét
07VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

8
Đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
08VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

9
Đề nghị áp dụng thủ tục rút gọn
09VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

10
Đề nghị gia hạn tạm giam
10VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

11
Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra
11VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

12
Đề nghị ra Quyết định chuyển vụ án
12VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

13
Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn
13VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

14
Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
14VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

15
Yêu cầu phân công người bào chữa
15VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

16
Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại
16VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

17
Thông báo về việc khám xét khẩn cấp
17VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

18
Thông báo về việc thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
18VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1


III. Các biên bản


1
Biên bản dẫn giải người làm chứng
01BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

2
Biên bản áp giải bị can / bị cáo tại ngoại
02BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

3
Biên bản giao, nhận người làm chứng bị dẫn giải / bị can (bị cáo) bị áp giải
03BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
2

4
Biên bản về việc người phạm tội ra tự thú (đầu thú)
04BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

5
Biên bản phạm tội quả tang
05BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

6
Biên bản bắt, khám xét
06BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2


B. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

STT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu
Đ/v
Chất liệu
Khổ (cm)
Mặt in
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

I. Các quyết định


1
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
21QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

2
Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
22QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

3
Quyết định khởi tố bị can
23QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

4
Quyết định cho đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm
24QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

5
Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án
25QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

6
Quyết định xử lý vật chứng
26QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

7
Quyết định trưng cầu người phiên dịch
27QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

8
Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
28QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

9
Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
29QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

10
Quyết định truy nã
30QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

11
Quyết định đình nã
31QĐ
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1


II. Mẫu lệnh


12
Lệnh bắt khẩn cấp
32L
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1

13
Lệnh kê biên tài sản
33L
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A4
1


III. Các văn bản khác


14
Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể
07BB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

15
Lý lịch bị can
19VB
tờ
Giấy trắng 58g/m2
A3
2

 Tổng số: 59 biểu mẫu
 (Công báo số 536+537 ngày 05/8/2007)
Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,36,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,18,Bình luận BLHS,27,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,47,CCCD,9,CMND,8,Cư trú,21,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,53,Giấy tờ xe,34,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,91,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,60,Nghĩa vụ quân sự,10,Phần mềm điện thoại,15,Phần mềm PC,102,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,79,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,11,Văn bản,2149,Văn phòng,15,Vi phạm giao thông,6,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,3,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)
Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)
Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an.
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-7892007qd-bca-sua-oi-bieu.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-7892007qd-bca-sua-oi-bieu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Không thấy bài viết nào Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Tháng 5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content