Toàn văn Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24/2009/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/2008/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
Căn cứ Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối tượng để thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp như sau:
Điều 1. Đối tượng
1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng được hưởng chính sách theo Điều 1 Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg) là người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến chống Pháp (gọi tắt là thanh niên xung phong) bao gồm cả thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh đến hết năm 1958.
2. Đối tượng không áp dụng
a) Thanh niên xung phong phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân hoặc đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù.
b) Thanh niên xung phong không hoàn thành nhiệm vụ.
c) Thanh niên xung phong thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc đã được Nhà nước mua bảo hiểm y tế thì không thuộc diện áp dụng chế độ bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư này.
d) Thanh niên xung phong thuộc đối tượng được hưởng mai táng phí theo quy định hiện hành thì không thuộc diện áp dụng trợ cấp mai táng quy định tại Thông tư này.
e) Thanh niên xung phong đã xuất cảnh bất hợp pháp hoặc định cư ở nước ngoài bất hợp pháp.
Điều 2. Chế độ
1. Chế độ bảo hiểm y tế
a) Thanh niên xung phong được Nhà nước mua bảo hiểm y tế như đối với thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Quyền lợi của người được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Trợ cấp mai táng
a) Thanh niên xung phong chết, người hoặc tổ chức lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do Luật Bảo hiểm xã hội quy định.
b) Trường hợp đối tượng chế từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được hưởng chế độ mai táng phí thì người hoặc tổ chức lo mai táng cho đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm y tế
1. Hồ sơ gồm:
a) Bản khai cá nhân (Mẫu số 01) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nơi đối tượng đang thường trú kèm theo giấy tờ sau:
Một trong những giấy tờ (bản sao có công chứng) xác nhận là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.
Trường hợp thanh niên xung phong không có giấy tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong khánh chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban Liên lạc) Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo (Mẫu số 02).
b) Danh sách niêm yết công khai.
c) Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong (Mẫu số 03).
d) Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế.
2. Trách nhiệm lập hồ sơ:
a) Thanh niên xung phong lập bản khai cá nhân.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Tiếp nhận Bản khai cá nhân của thanh niên xung phong và các giấy tờ có liên quan.
- Niêm yết công khai danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Sau 15 ngày, nếu không có khiếu kiện, thắc mắc của nhân dân thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập Biên bản xác nhận (Mẫu số 3), kèm theo danh sách, hồ sơ và xác nhận vào bản khai đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, chuyển đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), sau đây gọi tắt là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
c) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Phát thẻ bảo hiểm y tế theo danh sách đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định.
d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Kiểm tra hồ sơ thanh niên xung phong.
- Lập danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế, chuyển Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp theo danh sách.
Điều 4. Hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí
1. Hồ sơ
a) Thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg chết:
- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-A).
b) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg đến ngày Thông tư có hiệu lực thi hành và thanh niên xung phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg (Mẫu số 04–B).
- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết, kèm một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
2. Trách nhiệm lập hồ sơ
a) Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo giấy khai tử.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư này về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
c) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm theo các giấy tờ chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí.
- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp mai táng (Mẫu số 05)
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Tiến hành mua bảo hiểm y tế. Tổ chức chi trả trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức lo mai táng.
- Chủ trì phối hợp với Tỉnh, Thành đoàn: Hội (hoặc Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông tư này.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn giải quyết. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh
 MẪU SỐ 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 BẢN KHAI CÁ NHÂN
 Họ và tên: ……………………………………………….., Năm sinh: ...............................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Tham gia thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ...................................................................................................................
Ngày tham gia thanh niên xung phong: ....................................................................................
Ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình: ...............................................................................
Đã được hưởng chế độ: ........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo giấy tờ sau: ....
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. 
……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của UBND cấp xã
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
 MẪU SỐ 02
TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN
-------
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------------
Số:      /……
……., ngày   tháng    năm
 GIẤY CHỨNG NHẬN
Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN ……………… CHỨNG NHẬN:

Ông (bà): ………………………………………, Năm sinh: ...........................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Tham gia thanh niên xung phong ngày …... tháng ...… năm ......................................................
Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày …... tháng …... năm ............................................
Thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ......................................................................................
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định. 
……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc)
Cựu TNXP cấp tỉnh
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư
(Ký tên, đóng dấu)
 MẪU SỐ 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT 
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI TNXP
 Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã (phường):
bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh): ....................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
đã họp để xem xét, đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với:
Ông (bà): ………………………………………, Năm sinh: ...........................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Ngày tham gia thanh niên xung phong: ....................................................................................
Ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình: ...............................................................................
Thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ......................................................................................
Tham gia thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình.
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với ông (bà): ………………………………………….. theo quy định.

ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
ĐẠI DIỆN TNXP
ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY
ĐẠI DIỆN UBND XÃ
 MẪU SỐ 04-A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT
 Họ và tên TNXP đã chết: ........................................................................................................
Năm sinh: .............................................................................................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Chết ngày ………… tháng ……….. năm ..................................................................................
Theo giấy khai tử số …………………………, ngày ……… tháng ………. năm ……………………
của Ủy ban nhân dân cấp xã ..................................................................................................
Số thẻ bảo hiểm y tế: ……………………………….. do Giám đốc BHYT tỉnh (TP)
……………………………………………….. cấp ngày … tháng …. năm .......................................
Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:
............................................................................................................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán (hoặc địa chỉ) ..........................................................................................................
Quan hệ với thanh niên xung phong: ....................................................................................... 
……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của UBND cấp xã
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
Người (đại diện tổ chức)
nhận trợ cấp mai táng
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
 MẪU SỐ 04-B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT

Họ và tên TNXP đã chết: ........................................................................................................
Năm sinh: .............................................................................................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong:
............................................................................................................................................
Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo giấy tờ sau: ....
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chết ngày ………… tháng ……….. năm ..................................................................................
Theo giấy khai tử số …………………………, ngày ……… tháng ………. năm ……………………
của Ủy ban nhân dân cấp xã ..................................................................................................
Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:
............................................................................................................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán (hoặc địa chỉ) ..........................................................................................................
Quan hệ với thanh niên xung phong: ....................................................................................... 
……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của UBND cấp xã
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
Người (đại diện tổ chức)
nhận trợ cấp mai táng
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
 MẪU SỐ 05
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ………/……
……., ngày ...  tháng ....  năm......
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết trợ cấp mai táng
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;
Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Trợ cấp mai táng một lần với số tiền là: ......................................................................
(bằng chữ: ............................................................................................................... ) đối với:
Họ tên cá nhân (hoặc tên tổ chức): .........................................................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán (hoặc địa chỉ) ..........................................................................................................
Quan hệ với thanh niên xung phong đã chết: ...........................................................................
Họ và tên TNXP đã chết: ………………………… Năm sinh: .......................................................
Nguyên quán: .......................................................................................................................
Trú quán: ..............................................................................................................................
Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo giấy tờ sau: ....
............................................................................................................................................
Chết ngày ………… tháng …………….. năm ………………….
Theo giấy khai tử số ………………………., ngày ………… tháng …………… năm ………. của Ủy ban nhân dân cấp xã       
Điều 2. Các ông (bà): Trưởng phòng Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội …………………….. và ông (bà) …………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục NCC – Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Toàn văn Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2011/07/toan-van-thong-tu-242009tt-bltbxh-huong.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2011/07/toan-van-thong-tu-242009tt-bltbxh-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy