Toàn văn Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

THANH TRA CHÍNH PHỦ
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1131/2008/QĐ-TTCP
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TỔNG THANH TRA
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1277/QĐ-TTNN ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Tổng Thanh tra Nhà nước.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền
DANH MỤC
MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
Trang
Tên mẫu biểu
Mẫu số
MẪU VĂN BẢN VỀ THANH TRA
1
Quyết định về việc thanh tra
01
2
Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra
02
3
Quyết định thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra
03
4
Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra
04
5
Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra
05
6
Quyết định tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại
06
7
Quyết định hủy bỏ Quyết định …
07
8
Quyết định về việc kiểm kê tài sản
08
9
Quyết định về việc niêm phong tài liệu
09
10
Quyết định mở niêm phong tài liệu
10
11
Quyết định thu hồi tiền
11
12
Quyết định về việc thu hồi tài sản
12
13
Biên bản công bố quyết định thanh tra
13
14
Biên bản kiểm kê tài sản
14
15
Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu
15
16
Biên bản niêm phong tài liệu
16
17
Biên bản mở niêm phong tài liệu
17
18
Biên bản kiểm tra, xác minh
18
19
Biên bản làm việc
19
20
Biên bản công bố kết luận thanh tra
20
21
Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
21
23
Kế hoạch tiến hành thanh tra
22
24
Báo cáo kết quả thanh tra
23
26
Kết luận thanh tra
24
27
Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu
25
28
Công văn về việc Trưng cầu giám định
26
29
Công văn về việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
27
30
Công văn về việc kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại
28
31
Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định
29
32
Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức
30
33
Thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra
31
MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
34
Đơn khiếu nại
32
35
Phiếu trả đơn khiếu nại
33
36
Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến
34
37
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến
35
38
Phiếu hướng dẫn
36
39
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
37
40
Phiếu đề xuất xử lý đơn
38
41
Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại
39
42
Giấy mời gặp gỡ đối thoại
40
43
Giấy ủy quyền khiếu nại
41
44
Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
42
45
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
43
47
Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
44
49
Biên bản về việc gặp gỡ đối thoại
45
MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
51
Đơn tố cáo
46
52
Giấy chuyển đơn tố cáo
47
53
Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo
48
54
Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp
49
55
Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo
50
56
Quyết định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo
51
57
Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo
52
58
Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
53

Đăng ký nhận tin, bài viết:

Tham khảo cùng chủ đề: