Xử phạt vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp - Nghị định 185/2013

Tham khảo
xử phạt đa cấp  Theo quy định của Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Được sửa đổi bổ sung bởi NĐ 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015), hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị xử lý như sau:

* Đối với người tham gia bán hàng đa cấp

STT
Hành vi vi phạm
Mức phạt
Điều khoản
Vi phạm về thẻ thành viên
1
Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được cấp thẻ thành viên
500.000 đồng đến 1 triệu đồng
Điểm a Khoản 1 Điều 92
2
Không xuất trình thẻ thành viên khi giới thiệu hàng hóa hoặc tiếp thị bán hàng
Điểm b Khoản 1 Điều 92
Vi phạm về bán hàng hóa
1
Không cung cấp đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.
- 500.000 đồng đến 1 triệu đồng
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Điểm c Khoản 1 Điều 92
2
Cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán
- Từ 1 đến 3 triệu đồng
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Điểm b
Khoản 2
Điều 92
3
Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia ML bán hàng đa cấp
Từ 3 đến 5 triệu đồng
Khoản 3
Điều 92
4
Cung cấp thông tin sai lệnh hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp hoặc tính chất, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của thương nhân bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
- Từ 5 đến 10 triệu đồng
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Khoản 4
Điều 92
5
Không tuân thủ quy định trong quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của doanh nghiệp trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Từ 1 đến 3 triệu đồng
Điểm a
Khoản 2
Điều 92
Vi phạm về tham gia mạng lưới
1
Tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng, hội thảo giới thiệu sản phẩm hoặc đào tạo mà không được thương nhân bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm a
Khoản 5
Điều 92
2
Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của thương nhân khác tham gia vào mạng lưới của thương nhân bán hàng đa cấp mà mình đang tham gia
Điểm b
Khoản 5
Điều 92
3
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào ML bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Điểm c
Khoản 5
Điều 92
4
Kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- 30 đến 50 triệu đồng
- Phạt gấp hai lần nếu hành vi được thực hiện từ 2 tỉnh, thành phố thuộc TW trở lên
Khoản 8 Điều 92

* Đối với thương nhân bán hàng đa cấp

STT
Hành vi vi phạm
Mức phạt
Điều khoản
Vi phạm về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
1
Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm a Khoản 6 Điều 92
2
Không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định
Điểm b Khoản 6 Điều 92
3
Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy
Điểm c Khoản 6 Điều 92
4
Cung cấp thông tin gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Điểm d Khoản 6 Điều 92
5
Kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- 60 đến 100 triệu đồng
- Phạt gấp hai lần nếu hành vi được thực hiện từ 2 tỉnh, thành phố thuộc TW trở lên
Khoản 8, 9 Điều 92; Khoản 2 Điều 4
Vi phạm liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp
1
Giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm đ Khoản 6 Điều 92
2
Ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp không bằng hình thức văn bản hoặc không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định
Điểm n Khoản 6 Điều 92
3
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm e Khoản 6 Điều 92
4
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc cấp, đổi, thu hồi thẻ thành viên bán hàng đa cấp theo quy định
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm g Khoản 6 Điều 92
5
Không quản lý người tham gia bán hàng đa cấp qua hệ thống thẻ thành viên theo quy định
Điểm l Khoản 6 Điều 92
6
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ việc công bố công khai tại trụ sở và cung cấp cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của thương nhân các thông tin, tài liệu theo quy định
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm h Khoản 6 Điều 92
7
Không thực hiện việc giám sát thường xuyên hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng của doanh nghiệp
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm i Khoản 6 Điều 92
8
Không khấu trừ tiền thuế TNCN của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm k Khoản 6 Điều 92
9
Không thông báo hoặc thông báo không đúng, không đầy đủ cho người tham gia bán hàng đa cấp những hàng hóa thuộc diện không được doanh nghiệp mua lại trước khi người đó tiến hành mua hàng
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm m Khoản 6 Điều 92
10
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu theo quy định
20 đến 30 triệu đồng
Điểm e Khoản 7 Điều 92
11
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ pháp luật quy định khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Điểm h Khoản 7 Điều 92
12
Trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Điểm g Khoản 7 Điều 92
Thực hiện nghĩa vụ với Cơ quan quản lý
1
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ được pháp luật quy định khi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp hoặc tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng
20 đến 30 triệu đồng
Điểm b Khoản 7 Điều 92
2
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ thông báo đến cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Điểm c Khoản 7 Điều 92
3
Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định
20 đến 30 triệu đồng
Điểm đ Khoản 7 Điều 92
4
Không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Điểm m Khoản 7 Điều 92
5
Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
20 đến 30 triệu đồng
Điểm l Khoản 7 Điều 92
6
Tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi chưa có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố đó về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Điểm d Khoản 7 Điều 92
Vi phạm khác
1
Rút khoản tiền ký quỹ trong quá trình thương nhân hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa có văn bản đồng ý của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định
20 đến 30 triệu đồng
Điểm i Khoản 7 Điều 92
2
Không thực hiện việc ký quỹ hoặc cung cấp văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ mới cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Điểm k Khoản 7 Điều 92
3
Không thực hiện đúng quy định về đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định
20 đến 30 triệu đồng
Điểm a Khoản 7 Điều 92
4
Thông báo tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo nhưng thực hiện không đúng như nội dung đã thông báo
20 đến 30 triệu đồng
Điểm n Khoản 7 Điều 92
5
Không thực hiện thu hồi và nộp lại Chứng chỉ đào tạo viên trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ đào tạo viên
Từ 10 đến 20 triệu đồng
Điểm o Khoản 6 Điều 92

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Name

Âm thanh,3,Anti Virus,10,Bảng lương,4,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,12,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Doanh nghiệp,24,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,Hộ khẩu,13,học Tiếng Anh,9,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,17,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1847,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Xử phạt vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp - Nghị định 185/2013
Xử phạt vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp - Nghị định 185/2013
Các quy định về xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP.
https://4.bp.blogspot.com/-X04jJeB58XM/Vy9FQYI4KSI/AAAAAAAAHgM/qQg-viVy49ku_GG9itRPIQwRjhE_btEogCLcB/s1600/xu-phat-da-cap.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-X04jJeB58XM/Vy9FQYI4KSI/AAAAAAAAHgM/qQg-viVy49ku_GG9itRPIQwRjhE_btEogCLcB/s72-c/xu-phat-da-cap.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2016/05/xu-phat-vi-pham-ban-hang-da-cap.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2016/05/xu-phat-vi-pham-ban-hang-da-cap.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy