Toàn văn Quyết định 1682/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1682/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII GIAI ĐOẠN 2011-2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
KẾ HOẠCH
 TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII GIAI ĐOẠN 2011-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định nội dung, lộ trình tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011-2014, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.
- Xác định nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011-2014.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính chủ động, tích cực của các cơ quan, địa phương trong việc triển khai Kế hoạch.
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương)
- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2011.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ.
2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 địa phương thực hiện thí điểm
- Sản phẩm: Các báo cáo điều tra xã hội học.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.
3. Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương.
a) Xây dựng Kế hoạch, Đề cương tổng kết bước 2.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2011.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.
b) Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm ở địa phương.
- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết bước 2 của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.
- Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm ở Trung ương.
- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết bước 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương trình Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội (trong đó có kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương).
- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
4. Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương và kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
- Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về thí điểm.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.
5. Khảo sát, nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương tại một số nước trên thế giới
- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.
6. Tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương sau khi Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
- Sản phẩm: Các báo cáo khảo sát, điều tra, đánh giá và những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 và năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011 - 2014 do Ngân sách Nhà nước bảo đảm.
Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và của các Bộ, ngành được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này.
Bộ Nội vụ lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Tài chính tổng hợp và bố trí vào dự toán chi hàng năm của Bộ Nội vụ.
Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường của các cơ quan thuộc địa phương. Hàng năm, các cơ quan triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân trình cấp có thẩm quyền quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, nội dung công việc, bảo đảm tiến độ.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện thí điểm giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện thí điểm.
Các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện thí điểm phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tạo sự đồng bộ, thống nhất khi triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm tại địa phương cho giai đoạn 2011 - 2014; bảo đảm kinh phí cho các cơ quan thuộc địa phương được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm của tỉnh, thành phố; kịp thời Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý.
4. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trên cơ sở dự toán của cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
5. Bộ Nội vụ theo dõi, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường./.

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,6,Bảo hiểm,5,Biểu mẫu,7,Bình luận BLHS,12,Bộ Luật,45,Calendar,9,Cán bộ công chức,15,CMND,11,Cư trú,14,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,17,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,14,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,13,Luật cơ bản,81,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,50,Nghĩa vụ quân sự,8,Phần mềm điện thoại,7,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,59,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,6,Văn bản,2030,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 1682/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12
Toàn văn Quyết định 1682/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12
Quyết định 1682/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-quyet-inh-1682q-ttg-nam-2011.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/09/toan-van-quyet-inh-1682q-ttg-nam-2011.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy