Toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2012/QĐ-KTNN
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012
 QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng
 DANH MỤC
HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)
KÝ HIỆU
TÊN MẪU BIỂU
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH
Mẫu số 01/KHKT-NSBN
Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…
(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)
Mẫu số 01/BCKT-NSBN
Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…
(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)
II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Mẫu số 01/KHKT-NSĐP
Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của tỉnh (TP)…
(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP
Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm… của …
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố)
Mẫu số 01/BBXN-TKT-NSĐP
Biên bản xác nhận kết quả kiểm toán tại xã, phường….
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố)
Mẫu số 01/BCKT-NSĐP
Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm... của .......
(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)
III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Mẫu số 01/BCKT-TKT-NS
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)
Mẫu số 02/BCKT-TKT-NS
Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm… của Ban quản lý dự án…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Mẫu số 01/KHKT-DAĐT
Kế hoạch kiểm toán Dự án…
(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-DAĐT
Báo cáo kiểm toán Dự án…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình)
Mẫu số 01/BCKT-DAĐT
Báo cáo kiểm toán Dự án …
(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
Mẫu số 01/KHKT-CTMT
Kế hoạch kiểm toán Chương trình…
(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT
Báo cáo kiểm toán Chương trình… tại tỉnh (bộ)…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)
Mẫu số 01/BCKT-CTMT
Báo cáo kiểm toán Chương trình…
(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
Mẫu số 01/KHKT-DN
Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-DN
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)
Mẫu số 01/BCKT-DN
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
Mẫu số 01/KHKT-TCNH
Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…
(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)
Mẫu số 01/BCKT-TCNH
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG
Mẫu số 01/KHKT-ĐB
Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…
(Áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐB
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
Mẫu số 01/BCKT-ĐB
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…
(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
HỒ SƠ CHUNG
Mẫu số 01/HSKT-KTNN
Kế hoạch kiểm toán chi tiết
Mẫu số 02/HSKT-KTNN
Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên
Mẫu số 03/HSKT-KTNN
Nhật ký công tác
Mẫu số 04/HSKT-KTNN
Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên
Mẫu số 05/HSKT-KTNN
Biên bản kiểm toán
Mẫu số 06/HSKT-KTNN
Biên bản họp Tổ kiểm toán
Mẫu số 07/HSKT-KTNN
Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán
Mẫu số 08/HSKT-KTNN
Biên bản họp Đoàn kiểm toán
Mẫu số 09/HSKT-KTNN
Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán
Mẫu số 10/HSKT-KTNN
Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán
Mẫu số 11/HSKT-KTNN
Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán
Mẫu số 12/HSKT-KTNN
Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán
Mẫu số 13/HSKT-KTNN
Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán
Mẫu số 14/HSKT-KTNN
Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán
Mẫu số 15/HSKT-KTNN
Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán
Mẫu số 16/HSKT-KTNN
Công văn gửi Báo cáo kiểm toán
 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,4,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,44,Calendar,9,Cán bộ công chức,14,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,38,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,17,học Tiếng Anh,11,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,12,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,11,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,36,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,17,Thủ tục hành chính,57,Tố tụng hình sự,11,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1908,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2012/05/quyet-dinh-01-2012-ve-bieu-mau-ho-so-kiem-toan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2012/05/quyet-dinh-01-2012-ve-bieu-mau-ho-so-kiem-toan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy